logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Informacje o przygotowaniu do diagnozy

PROCEDURA DIAGNOZY

Przygotowanie do diagnozy:

 1. Rodzina wypełnia zgłoszenie na diagnozę.
 2. Zalecane jest, aby rodzice (opiekunowie) dziecka podczas pierwszej wizyty diagnostycznej (wywiad) przedstawili następujące wyniki badań i konsultacji, wykonanych u dziecka:
  • konsultacja neurologiczna oraz badanie EEG (ew. badanie obrazowe CSN – MR lub TK)
  • badanie słuchu
  • badania z krwi: morfologia z obrazem, OB., CRP, AlAT, AspAT, ALAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, TSH, badanie ogólne moczu, IgE całkowite, poziom Fe w surowicy;
  • badanie kału – na obecność pasożytów i grzybów, na krew utajoną
  • dla dzieci, które ukończyły 6 lat: badanie ilorazu inteligencji wraz z wynikami w podskalach
  • aktualna opinia z placówki, w której przebywa dziecko – według wzoru (wzór do pobrania)
  • opinie z innych miejsc obejmujących dziecko opieką.

Diagnoza obejmuje jedno do dwóch spotkań (w przypadkach szczególnych możliwa jest większa liczba spotkań).

 1. Wywiad diagnostyczny – spotkanie rodziców z terapeutą, bez obecności dziecka. Podczas spotkania uzyskiwane są od rodziców dane dotyczące przebiegu rozwoju dziecka oraz inne informacje pomocne w diagnozie trudności rozwojowych dziecka.
  Na spotkanie rodzice przynoszą wyniki badań medycznych, opinie z placówki, w której aktualnie przebywa dziecko, książeczkę zdrowia dziecka i całą dotychczasową dokumentację medyczną (w tym karty informacyjne ze szpitala), a także programy i opinie z miejsc obejmujących dziecko opieką. Prosimy o przygotowanie kserokopii tych dokumentów.
 2. Obserwacja diagnostyczna dziecka – prowadzona przez zespół specjalistów: lekarza, psychologa i pedagoga. Obserwacja zakończona jest podsumowaniem spotkań i przekazaniem rodzicom wyniku diagnozy (zgodnie z kryteriami ICD-10).

Formularz zgłoszenia diagnozy i ewentualnego objęcia opieką konsultacyjną

PESEL poprawny

Adres zamieszkania