logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Oddział dzienny dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha” prowadzi Oddział Dzienny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” przy ul. Szopkarzy 8 w Krakowie.

Oddział Dzienny zatrudnia lekarzy psychiatrów, pielęgniarki, psychologów, pedagogów i fizjoterapeutów. Zapewnia kompleksową terapię 39 pacjentom w wieku od 3 do 13 lat.

 

Działalność

Do zadań Oddziału Dziennego należy głównie zapewnienie zintegrowanych świadczeń zdrowotnych uczniom szkoły, w tym:

 • stałej opieki lekarza pediatry a zarazem specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • specjalistycznych porad lekarskich z zakresu rehabilitacji medycznej, laryngologii, stomatologii i innych,
 • stałej opieki pielęgniarskiej – podawanie leków, higiena, pomoc w nagłych wypadkach (padaczka i inne nagłe objawy), stała kontrola stanu zdrowia, szczególnie u dzieci pozostających w złym stanie ogólnym związanym z niepełnosprawnością,
 • zabiegów rehabilitacyjnych (masaże, światłoterapia, usprawnianie ruchowe),
 • badań diagnostycznych (analityka, USG, RTG, audiometria) wykonywanych pod opieką personelu Ośrodka,
 • opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej ze strony psychologów klinicznych w zakresie:
  • wsparcia psychologicznego dla pacjentów Ośrodka, w szczególności dla pacjentów przeżywających kryzys (np. dojrzewanie, kryzys rodzinny),
  • wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla rodzin pacjentów (rodziców, rodzeństwa),
  • przygotowania i przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach interwencji rodzinnych wymagających kwalifikacji psychologa klinicznego (np. choroba psychiczna w rodzinie, śmierć rodzica, pobyt dziecka w szpitalu, przygotowanie do decyzji o ubezwłasnowolnieniu, przygotowanie do decyzji o umieszczeniu w DPS-ie, konflikt rodzinny, rozwód itp.),
  • współpraca z klinicznym zespołem terapii rodzin i kierowanie rodzin dysfunkcjonalnych do terapii, przygotowanie rodziny do podjęcia takiej decyzji,
  • zapewnienie okresowej pomocy fachowej w domu w sytuacjach trudnych.

Do innych zadań realizowanych przez personel Ośrodka zalicza się:

 • Wspólne z zespołem nauczycieli ustalanie i omawianie diagnozy klinicznej i pedagogicznej oraz wskazań do terapii i edukacji,
 • Realizowanie, we współpracy z Urzędem Miasta, projektów profilaktycznych i wspierających opiekę zdrowotną nad osobami niepełnosprawnymi w ramach programu „Zdrowy Kraków”,
 • Organizowanie, wspólnie z personelem Szkoły, dyżurów zapewniających pacjentom Ośrodka dzienną opiekę medyczno-psychologiczną i rekreację w okresie ferii zimowych i wakacji.

 

Gabinet Profilaktyki i Opieki Przedmedycznej

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

 • testy przesiewowe,
 • postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego,
 • profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia),
 • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • edukacje zdrowotną i promocję zdrowia.

 

Działalność Gabinetu jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kierownikiem Oddziału Dziennego i Gabinetu Profilaktyki jest pielęgniarka dyplomowana Ewa Żmudzka.

 

Effatha Effatha